Skip to content Skip to footer

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LAPAPAJA.PL

Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego.

I. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.lapapaja.pl. Określa zasady jego funkcjonowania: zawierania umów, obowiązki Sprzedawcy i Klienta, a także ich prawa;

Konsument – osoba fizyczna,, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą/zawodową;

Klient (Użytkownik) – każdy podmiot dokonujący zakupów w sklepie internetowym zgodnie z regulaminem i przepisami prawa; podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub osoba, której przepisy przyznają szczególnie zdolność prawną;

Usługodawca – Sprzedawca, Patrycja Nyczka prowadząca działalność pod nazwą LAPAPAJA Patrycja Nyczka, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7773364601. Sprzedawca jest właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.lapapaja.pl ;

Sklep – strona internetowa (sklep internetowy) działająca pod adresem www.lapapaja.pl prowadzona przez Sprzedawcę Patrycję Nyczkę; za jego pośrednictwem Klient może składać zamówienia i korzystać z pozostałych usług elektronicznych;

Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz, będąca ruchomym przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem; zdjęcia towaru, które przedstawione zostały na stronie Sklepu mają jedynie charakter informacyjny i nie odzwierciedlają jego faktycznego wyglądu i funkcji;

Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą; Umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1965 dotyczącej Kodeksu Cywilnego;

Dni robocze – pięć dni tygodnia (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni, które ustawowo są wolne od pracy;

Login – adres e-mail Klienta, którego podanie jest konieczne do założenia konta w sklepie internetowym i uzyskania możliwości zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotyczącej zakupu towaru;

Hasło – ciąg znaków literowych i cyfrowych wybranych przez Klienta, których posiadanie jest konieczne do założenia konta w sklepie internetowym i uzyskania możliwości zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotyczącej zakupu towaru;

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, które prowadzi bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktów na odległość; składane usługodawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające liczbę i rodzaj zamawianego Towaru;

Konto – indywidualnie utworzona podstrona, obszar w Sklepie internetowym, udostępniany Klientom przy użyciu którego może składać zamówienia;

II. Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

 • poprzez e-mail: kontakt@lapapaja.pl
 • pocztowy: ulica Grafitowa 4/1, 60-185 Skórzewo

III. Wymagania techniczne:

Do korzystania ze Sklepu potrzebne są:

 • aktywne konto e-mail
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka Internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

IV. Informacje ogólne:

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy funkcjonowania Sklepu) spowodowane siłą wyższą działaniem osób trzecich lub antynomicznością Sklepu z działaniami technicznymi Klienta.
 • Nie jest wymagane zakładanie Konta do przeglądania asortymentu Sklepu. Składanie zamówień możliwe jest po założeniu konta w Sklepie lub poprzez podanie odpowiednich danych (w tym adresowych), co umożliwi złożenie Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

V. Składanie zamówienia w Sklepie:

 • Wybrany towar należy dodać do koszyka Sklepu.
 • Należy przejść do metod płatności i dostawy pamiętając, że na cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
 • Przedmiot umowy zostanie skompletowany po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy opłaty za Towar.
 • Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu zamówienia w momencie, gdy zostaje wysłana do Sprzedawcy.
 • Klient może skorzystać z oferowanych metod płatności: płatność za pobraniem, płatności elektroniczne.
 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy: przesyłka pocztowa InPost (paczkomaty), przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie to może zostać wysłane na adres e-mail Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty na adres zawarty w punkcie II.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się, że nie została ona zawarta.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrot płatności przez Sprzedawcę zostaje dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, którego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem opłaty za Towar do momentu uzyskania od Klienta potwierdzenia jego odesłania lub do momentu dostarczenia Towaru.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych lub ze względu na ochronę zdrowia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VII. Reklamacja i gwarancja

 • Towar sprzedawany w Sklepie jest nowy.
 • Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Towaru wolnego od wad.
 • Klient ma prawo do reklamacji w przypadku występowania wady Towaru zakupionego u Sprzedawcy.
 • W przypadku wystąpienia wady Towaru Klient może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, odstąpieniu od umowy lub żądać wymiany towaru na wolny od wad lub ich usunięcia.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w punkcie II.
 • Towar powinien zostać dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacji.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Dane osobowe w Sklepie internetowym:

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sklep, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności.